Biz Lion’larız

Lionlar, tüm dünyada herhangi bir başka hizmet kuruluşundan daha fazla elini taşın altına koyabilen gönüllü bireylerdir. Tüm dünyada olduğu gibi kendi çevremizde de ihtiyaçları gidermek için çalışır ve bunu zevkle yaparız.

Neden Lions

Lions, sizin yaşam tarzınıza örtüşen farklı gönüllü çalışma fırsatı sunar. Kendinizi bir yardım eli uzatırken bulabileceğiniz gibi, bir liderlik görevi üstlenmiş olduğunuzu veya kulüp toplantılarına çevrimiçi katılmış olarak farklı pozisyonlarda görebilirsiniz.

Neden Yer Almalısınız

Bir Lion olarak, zamanınızı yerel topluma ve dünya insanına etki etmek için harcayabilirsiniz. Lions’da kazandığınız deneyimle, ihtiyacı olan insanlara yardım ederek başarı öyküleri geliştirebilir ve iyi dostlardan oluşan bir ağa dahil olabilirsiniz.

Size Neden İhtiyacımız Var

Sizin gibi tutkulu üyelere ihtiyacımız var. Lion olarak bize yardımcı olabilirsiniz:

• Hizmet etmek için daha fazla el sağlayabilirsiniz

• Hizmet aktiviteleri için yeni fikirler üretebilirsiniz

• Diğerlerine yardım ederken coşku yaratabilirsiniz

• Toplumda farkındalığı artırabilirsiniz

FEDERASYONUN GENEL KURALI

Genel kuralı “Ulusal güvenlik, özgürlük ve barış ” ve parolası “Gönüllüyüz” olan Federasyon, politik, etnik ve dini inanç farklılıklarını dikkate almaz, çalışma ve toplantılarında hiçbir biçimde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülemez, tartışılamaz ve uygulanamaz.

FEDERASYONUN MİSYONU

(1) Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda Laik ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

(2)  Karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek,

(3)  Ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratmak,

(4)  Bu ve benzeri çalışmalar ile ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini almasını sağlamaktır.

FEDERASYONA BAĞLI DERNEK ÜYELERİNİN TÖREL İLKELERİ      

(1)  Mesleğinin değerine olan inancını, hizmetini, nitelikleriyle üne kavuşturmaya çalışarak, kanıtlamak.

(2) Çaba ve çalışmalarıyla başarıya ulaşmayı istemek, hakkı olan karşılığı aramak fakat öz saygısını yitirebileceği haksız yarar sağlayan ya da kuşku uyandıran işlerden elde edebileceği başarıyı kabul etmemek.

(3) Kendi işini ilerletmek için, başkalarınınkini bozmak gerekmediğini unutmamak, hizmet verdiği kişilere ve topluma karşı vefalı, kendine karşı dürüst davranmak.

(4) Çevresindekilere karşı davranışları ya da bulunduğu durumdaki hakları veya ahlaki tutumu kuşku uyandırırsa, kusuru kendinde aramak ve kuşkuları gidermek.

(5) Arkadaşlığı bir araç değil, bir amaç olarak kabul etmek, gerçek dostluğun karşılıklı yarar gözetmediğine, kimseden bir şey beklemediğine, fakat hizmetin sunulan ruhu içinde kabul edilmesi gerektiğine inanmak.

(6)  Bir vatandaş ve kentli olarak ulusuna, devletine ve topluma karşı olan yükümlülüklerini   unutmamak; sadakatini söz, tutum ve davranışlarıyla göstermek; zamanını, çabasını ve olanaklarını onlar için özgürce kullanmak.

(7) Acılıyı avundurmak, zayıfı destekleme, muhtaçlara yardım etme yoluyla insanlara hizmet vermek.

(8) Eleştirilerinde dikkatli, övgüde cömert davranmak; yıkmak için değil, yapmak için çalışmak.

FEDERASYONUNUN AMACI;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları ile kurulmuş ve topluma hizmet etmeyi amaç edinmiş üye derneklerin ortak ilke ve kuralları doğrultusunda, bu derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştıracak, geliştirecek, birlikte davranarak hizmet gücünü artıracak ve dayanışmayı sağlayacak yönetsel bir yapıyı oluşturmak, çalışmalarını gözlemleyerek birlik, tek düzen ve uyumu sağlamak ve bu niteliklere uygun yeni derneklerin kuruluşlarını özendirerek destek olmaktır.

FEDERASYONUNUN ÇALIŞMA KONULARI;

      a) Dünya Ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek,

      b) İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin gelişmesini sağlamak,

      c) Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katkıda bulunmak.

      d) Dernekleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek.

      e) Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda, dernek üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortamı oluşturmak.

      f) Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek, yeterliliğe özendirmek ve ticari, sınai, mesleki ve kamu hizmetleri ile özel girişimlerde yüksek törel ilkeleri yerleştirmek.

      g) Üye Dernekler arasında dayanışma, düzen, birlik ve uyumu sağlamaktır.

FEDERASYONUN ILKELERI (POLiTiKASI);

a) Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devletinin gelişmesi için Atatürk’çü düşünce sistemine bağlı olarak taraf olmak,

b) Misyonumuz ve vizyonumuz ışığında Ulusal ve Uluslararası olaylar karşısında bilinçli iletişim oluşturmak,

c) Dünyada ve Yurdumuzda barış ve kardeşliğin egemen olmasının, insanca yaşamasının önündeki engellere karşı çıkarak, evrensel insan haklarının savunucusu olmak.

FEDERASYONUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu amacını gerçekleştirmek için,

      a) Yeni derneklerinin kurulmasını özendirir ve üye olarak kaydeder,

      b) Toplum koşullarına uygun hizmet projeleri konusunda araştırmalar yapar, veriler toplar ve önerilerde bulunur,

      c) Konferanslar, sempozyumlar, paneller ve toplantılar düzenler sergiler açar,

      d) Genel insan sağlığı, eğitim, çevre ve hayvan sağlığı, sosyal ve kültürel sair gereksinim duyulan alanlarda kamuoyunu aydınlatır, toplumun bilinçlendirilmesi için kamu spotu, ilan, haber çalışmaları yapar, sorunları giderecek öneri, kural, yöntem ve gerekli bilgileri içerecek radyo, televizyon yayınları hazırlar, hazırladığı yazılı, görsel uyarıların TV kanalları, radyo, basılı yayın ve sair yayın ve ilan kurumları vasıtasıyla topluma duyurulması için gerekli müracaatları yapar, duyurur, kamuoyu oluşturur, kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar,

      e) Bağış alır ve verir,

ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Federasyon, aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, kendisine bağlı dernekler ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Vakıflarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer kurum ve kuruluşlarla amacı doğrultusunda iş birliği yapar.

Federasyon Genel Amblemi

Ülkemizde ve dünyamızda hizmet etmeye hazırız.

Amblem Hakları

Üye dernekler ile üyeleri ya da hiçbir kişi ya da kuruluş, tescil edilmiş Federasyon amblemini izinsiz kullanamaz

SİMGELERİN KULLANILMAZLIĞI

Federasyon’a Üye Dernekler, herhangi bir nedenle üyelikten ayrılmaları ya da çıkarılmaları ile Dernek olma niteliklerini yitirmeleri durumunda, Federasyon’u simgeleyen amblem, bayrak, rozet, kuruluş belgeleri gibi benzeri araç ve gereçler ile belgeleri hiçbir biçimde kullanamazlar ve federasyona iade ederler